Đóng menu x

Quản lý chất thải

UBND Cấp tỉnh có trách nhiệm BVMT nước

UBND Cấp tỉnh có trách nhiệm BVMT nước

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường. Luật số: 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:
Những số điện thoại khẩn cấp bạn phải phải biết

Những số điện thoại khẩn cấp bạn phải phải biết

Những số điện thoải khẩn cấp bạn phải biết khi ở Việt Nam, các bạn cần ghi nhớ những số điện thoại khẩn cấp về an ninh, trật tự, cháy nổ, môi trường, hóa chất,... để gọi điện để thông báo kịp thời:
Tham gia của cộng đồng trong ứng phó sự cố chất thải

Tham gia của cộng đồng trong ứng phó sự cố chất thải

Tham gia của cộng đồng trong ứng phó sự cố chất thải 1. Cơ sở có trách nhiệm công khai thông tin cho cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan về khối lượng, tính chất của chất thải phát sinh t
Tài chính cho ứng phó sự cố chất thải

Tài chính cho ứng phó sự cố chất thải

Tài chính cho ứng phó sự cố chất thải 1. Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố có trách nhiệm chi trả kịp thời và đầy đủ toàn bộ các chi phí liên quan đến tổ chức ứng phó sự cố chất thải và cải tạo, phục hồi
Cung cấp thông tin về ứng phó sự cố chất thải

Cung cấp thông tin về ứng phó sự cố chất thải

Cung cấp thông tin về ứng phó sự cố chất thải 1. Người phát ngôn được chỉ định trong Quyết định công bố sự cố chất thải quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Quy chế này là người phát ngôn chính thức v
Xác định nguyên nhân sự cố chất thải

Xác định nguyên nhân sự cố chất thải

Xác định nguyên nhân sự cố chất thải 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm tổ chức ứng phó sự cố có thể quyết định thạnh lập tổ c
Ứng phó sự cố chất thải ngoài cơ sở

Ứng phó sự cố chất thải ngoài cơ sở

Ứng phó sự cố chất thải ngoài cơ sở 1. Xác định và công bố sự cố chất thải a) Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được thông báo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Quy chế này, Trưởng ban Chỉ huy
Ứng phó sự cố chất thải tại cơ sở

Ứng phó sự cố chất thải tại cơ sở

Ứng phó sự cố chất thải tại cơ sở 1. Người đại diện theo pháp luật của cơ sở hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy ứng phó sự cố tại cơ sở. 2. Người chỉ huy ứng phó sự cố chất thải tại cơ sở phả
Tiếp nhận và xử lý thông tin về sự cố chất thải

Tiếp nhận và xử lý thông tin về sự cố chất thải

Tiếp nhận và xử lý thông tin về sự cố chất thải 1. Thông tin về sự cố chất thải phải được thông báo kịp thời đến đầu số 112 hoặc đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nơi xảy ra sự cố. Tổ c
Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố chất thải

Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố chất thải

Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố chất thải theo Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kèm theo Quy chế ứng phó sự cố chất thải. Quyết định này có hiệu lự
Phân loại sự cố chất thải

Phân loại sự cố chất thải

Phân loại sự cố chất thải gồm 4 cấp độ sự cố 1. Sự cố mức độ thấp a) Sự cố trong phạm vi của cơ sở và trong khả năng tự ứng phó của cơ sở; b) Sự cố không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản

Tel: 090306 3599