Đóng menu x

Quản lý chất thải

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải

Mục tiêu của Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030  Căn cứ tại Quyết định 146/QĐ-TTg năm 2023 hướng dẫn như sau: - Mục tiêu chung: + Đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất trong qu

Tel: 090306 3599