Đóng menu x

Cải thiện chương trình quản lý hóa chất như thế nào ?

Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc

Cải thiện chương trình quản lý hóa chất như thế nào ?

Cải thiện chương trình quản lý hóa chất để đảm bảo an toàn hóa chất, đảm bảo hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh tránh lãng phí và tiêu hao tài nguyên. Doanh nghiệp cần ban hành các kế hoạch hành động và chương trình cụ thể để dễ dàng thực hiện trong đó đảm bảo yêu cầu pháp luật, đảm bảo chất lượng và các yêu cầu khác. Đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất :
• Kế hoạch thực hiện bao gồm mục tiêu, mục tiêu, kế hoạch hành động và hành động được thực hiện.
• Doanh nghiệp đã xác định danh sách các hóa chất hiện đang sử dụng có chứa hoặc có thể chứa các hóa chất độc hại hoặc các chất MRSL
• Danh sách hóa chất nguy hiểm với kế hoạch hành động với trách nhiệm được giao và khung thời gian hành động. Kế hoạch hành động nên chứa: tên của hóa chất; chất độc hại;
• Đánh giá phơi nhiễm liên quan đến việc ước tính cường độ, tần suất, thời gian và lộ trình tiếp xúc với một chất;
• các mục hành động để loại bỏ việc sử dụng các mốc thời gian hóa học và tương ứng đó;
• danh sách các hóa chất thay thế / thay thế sẽ được sử dụng;
• dòng thời gian để hoàn thành giai đoạn
• thủ tục giám sát cho các lựa chọn thay thế hóa chất bớt độc hại và hiệu suất của nó.

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

trungtam@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599