Đóng menu x

CÁC MẪU BÁO CÁO AN TOÀN ĐIỆN

CÁC MẪU BÁO CÁO AN TOÀN ĐIỆN

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN

PHỤ LỤC IV

MẪU BÁO CÁO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Nội dung

Mẫu

1

Báo cáo nhanh tai nạn điện

Số 01

2

Báo cáo vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Số 02

3

Báo cáo định kỳ tai nạn điện

Số 03

 

Mẫu số 01. Báo cáo nhanh tai nạn điện

Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp
Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

Tên địa danh, ngày … tháng … năm ..……

 

BÁO CÁO NHANH TAI NẠN ĐIỆN

Thời điểm xảy ra tai nạn: ………………………………………………………………………..

Địa điểm xảy ra tai nạn: …………………………………………………………………………

Thời tiết: ………………………………………………………………………………………………

Tên nạn nhân: …………………………….. Giới tính: ……….. Năm sinh:……………….

Trú quán: ……………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………..

Tóm tắt diễn biến vụ việc: ………………………………………………………………………

Mức độ thiệt hại: …………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân sơ bộ: ……………………………………………………………………………….

Biện pháp đã khắc phục: ………………………………………………………………………..

Hướng giải quyết tiếp theo: ……………………………………………………………………

(Ghi tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản) báo cáo./.

 

Nơi nhận:

– ………….;

– ………….;

– Lưu:

Lãnh đạo cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 02. Báo cáo vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

BÁO CÁO VI PHẠM ĐỐI VỚI HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

Stt

Đơn vị trực thuộc

Cấp điện áp (kV)

Tổng số vụ vi phạm

Phân loại vụ vi phạm tồn cuối kỳ báo cáo

(Vi phạm Điều 12, Điều 13,… NĐ 14/2014/NĐ-CP Điều … Luật điện lực,…)

Tồn đầu kỳ báo cáo

Phát sinh tăng trong kỳ báo cáo

Giảm trong kỳ do cải tạo lưới điện

Giảm trong ký do xử lý khác

Tồn cuối kỳ báo cáo

(Ghi vi phạm Điều… của Văn bản QPPL…)

(Ghi vi phạm Văn bản QPPL…)

Khoản …

Khoản …

Khoản …

Khoản …

Điều …

….

1

2

3

4

5

6

7

8=4+5-6-7

9

10

11

12

….

I

Đường dây điện trên không

 

 

 

 

 

 

 

1

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng (Theo cấp điện áp)

6

10

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đường cáp điện ngầm

 

 

 

 

 

 

 

1

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng (Theo cấp điện áp)

6

10

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị báo cáo
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 03. Báo cáo định kỳ tai nạn điện

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TAI NẠN ĐIỆN
(Tính từ ngày… tháng… năm đến ngày… tháng… năm …)

TT

Đơn vị – địa phương có tai nạn

Họ và tên nạn nhân

Tuổi

Nghề nghiệp, bậc thợ

Ngày, giờ xảy ra tai nạn, điện áp gây tai nạn

Nơi xảy ra tai nạn

Nguyên nhân, diễn biến

Tình trạng (nhẹ, nặng, chết)

Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị báo cáo
(Ký tên, đóng dấu)

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 010 140 (Ms.Trâm) 

khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599