Đóng menu x

Các chất chữa cháy (QCVN 03:2021/BCA)

Các chất chữa cháy (QCVN 03:2021/BCA)

QCVN 03:2021/BCA

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Các chất chữa cháy

STT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu

Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS)

2.3.1.

Chất bột chữa cháy 1. Thử khả năng dập cháy 6.1 TCVN 6102 Loại A 12.3.2 TCVN 6102

Mục 4 TCVN 6102

3813.0000

6.2 TCVN 6102 Loại B 12.3.3 TCVN 6102
6.3 TCVN 6102 Loại C  
2. Kiểm tra khả năng phun bột Điều 7 TCVN 6102 12.4 TCVN 6102
3. Chống đóng bánh và vón cục Điều 8 TCVN 6102 12.5 TCVN 6102
4. Tính chống hút nước Điều 9 TCVN 6102 12.6 TCVN 6102
5. Khả năng chịu nhiệt độ thấp Điều 10 TCVN 6102 12.7 TCVN 6102

2.3.2.

Chất tạo bọt chữa cháy 1. Nhiệt độ đông đặc Điều 5 – TCVN 7278-1: 2003;

Điều 5 – TCVN 7278-2: 2003

Phụ lục A.2, Phụ lục B – TCVN 7278-1: 2003; –

– Phụ lục A.2, Phụ lục B – TCVN 7278-2: 2003.

Số lượng mẫu L được tính như sau:

L = 13 x nồng độ sử dụng khuyến nghị (nồng độ sử dụng khuyến nghị được ghi tại điểm c 14.1- TCVN 7278)

3813.0000

2. Tỷ lệ cặn Điều 6 – TCVN 7278-1: 2003;

Điều 6 – TCVN 7278-2: 2003.

Phụ lục A.1, phụ lục C – TCVN 7278-1: 2003; 

– Phụ lục A.1, phụ lục C – TCVN 7278-2: 2003.

3. Độ pH Điều 8 – TCVN 7278-1: 2003;

Điều 8 – TCVN 7278- 2: 2003

6≤pH≤9,5 ở (20±2)°C, phụ lục A2 – TCVN 7278-1: 2003;

– 6≤pH≤9,5 ở (20±2)°C, phụ lục A2 – TCVN 7278-2: 2003.

4. Sức căng bề mặt Điều 9 – TCVN 7278-1: 2003;

Điều 9 – TCVN 7278-2: 2003.

Phụ lục A.2, Phụ lục E.2 – TCVN 7278-1: 2003;

– Phụ lục A.2, Phụ lục E.2 – TCVN 7278-2: 2003.

5. Sức căng bề mặt phân giới giữa dung dịch tạo bọt và xyclohexan Điều 10 – TCVN 7278-1: 2003;

Điều 10 – TCVN 7278-2: 2003.

Phụ lục A.2, Phụ lục E.3 – TCVN 7278-1: 2003;

– Phụ lục A.2, Phụ lục E.3 – TCVN 7278-2: 2003.

6. Hệ số lan truyền của dung dịch tạo bọt trên xyclohexan Điều 11 – TCVN 7278-1: 2003;

Điều 11 – TCVN 7278-2: 2003.

Phụ lục A.2, Phụ lục E.4 – TCVN 7278-1: 2003;

– Phụ lục A.2, Phụ lục E.4 – TCVN 7278-2: 2003.

7. Độ nở 12.1 – TCVN 7278-1: 2003; 12.1 – TCVN 7278-2: 2003

12.2 – TCVN 7278-2: 2003

Phụ lục A.2, Phụ lục G.1.4; Phụ lục F – TCVN 7278-1:2003;

– Phụ lục A.2, Phụ lục G.1.4; Phụ lục F1 – TCVN 7278-2:2003;

– Phụ lục A.2, Phụ lục G.1.4, Phụ lục F2 – TCVN 7278-2:2003.

8. Độ tiết nước 12.2 TCVN 7278- 1:2003 Phụ lục A.2, Phụ lục G.1.4; Phụ lục F – TCVN 7278-1:2003
9. Hiệu quả dập cháy, phun nhẹ Điều 13 TCVN 7278- 1:2003;

13.1 – TCVN 7278-2: 2003

Theo Bảng 1, Phụ lục G1 và Phụ lục G2 – TCVN 7278-1:2003;

– Phụ lục A.2, Phụ lục G.1.4, Bảng 1, Phụ lục G1 và G2 – TCVN 7278-2:2003

10. Hiệu quả dập cháy, phun mạnh Điều13 TCVN 7278- 1:2003;

13.2 – TCVN 7278-2: 2003

Bảng 1, Phụ lục G1 và Phụ lục G3 – TCVN 7278-1:2003;

– Phụ lục A.2, Phụ lục G.1.4, Bảng 1, Phụ lục G1 và G3 – TCVN 7278-2:2003

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 010 140 (Ms.Trâm) 

khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599