Đóng menu x

Các biện pháp xử lý, phòng ngừa, ứng phó đối với Sơn (Penguard Pro Alu Comp A)

Các biện pháp xử lý, phòng ngừa, ứng phó đối với Sơn (Penguard Pro Alu Comp A)

 1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT
 • Mã sản phẩm GHS (Hệ Thống Hợp Tác Toàn Cầu Về Phân Loại Và Ghi Nhãn Hóa Chất): Penguard Pro Alu Comp A
 • Số CAS: Không áp dụng.
 • Số đăng ký EC: Hỗn hợp.
 • Mã sản phẩm: 20740
 • Số UN: 1263
 • Các cách khác để xác định lai lịch: Không có sẵn
 • Mô tả sản phẩm: Sơn.
 • Loại sản phẩm: Chất lỏng

Hoạt động sử dụng đã được xác định có liên quan của chất hoặc hỗn hợp và hoạt động sử dụng được khuyên nên tránh.

 • Mục đích sử dụng: Dùng trong công nghiệp
 • Thông tin chi tiết về nhà cung cấp: Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam Số 1, Đường số 10, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt NamĐiện thoại:      + 84 650 74 22 06 – 9

  Fax:              + 84 650 74 22 05

  SDSJotun@jotun.com

 • Số điện thoại khẩn cấp (với giờ hoạt động): Điện thoại: + 84 650 74 22 06

  Hoặc trụ sở chính tại Na-Uy: + 47 33 45 70 00

  2. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

 • Chất/pha chế: Hỗn hợp
 • Các cách khác để xác định lai lịch: Không có sẵn
 • Số đăng ký CAS (Dịch Vụ Thông Tin Cơ Bản Hóa Chất Của Hoa Kỳ)/ các mã số khác Số CAS : Không áp dụng.
 • Số đăng ký EC : Hỗn hợp.
 • Mã sản phẩm : 20740
Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học %
epoxy resin (MW≤ 700) 25068-38-6 (C15-H16-O2. ≥25 – ≤50
C3-H5-Cl-O)x
Phenol, methylstyrenated 68512-30-1 C18H20 ≥10 – ≤25
xylene 1330-20-7 C8-H10 ≤10
butan-1-ol 71-36-3 C4-H10-O ≤2.9
ethylbenzene 100-41-4 C8-H10 ≤3
naphtha (petroleum), hydrodesulphurized heavy, ( 64742-82-1 C6H14 ≤3
Hàm lượng Benzene nhỏ hơn 0.1%)

Với hiểu biết hiện tại của nhà cung cấp và ở mức độ cô đặc áp dụng, không có thành phần bổ sung nào bị phân loại là độc hại với sức khỏe và môi trường cần phải báo cáo trong phần này.

3. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết

 • Tiếp xúc mắt: Rửa sạch mắt ngay lập tức bằng thật nhiều nước, thỉnh thoảng nhấc mí mắt trên và dưới để rửa. Kiểm tra và tháo bỏ kính sát tròng. Tiếp tục súc rửa trong ít nhất 10 phút. Nhờ nhân viên y tế chăm sóc.
 • Hít phải: Chuyển người bị nạn ra nơi thoáng khí và để cho nghỉ ở tư thế dễ thở. Nếu ngưng thở, thở không đều hay có hiện tượng bị suy giảm hô hấp, làm hô hấp nhân tạo hay cho thở oxy thực hiện bởi nhân viên có huấn luyện. Có thể nguy hiểm cho người đến cấp cứu nếu người này dùng cách thổi vô miệng để hồi sinh. Tìm bác sĩ chăm sóc sau khi tiếp xúc hoặc nếu cảm thấy không được khỏe. Nếu bất tỉnh, cho nằm ở vị trí hồi phục và gọi chăm sóc y tế ngay. Duy trì luồng không khí thông thoáng. Nới lỏng các món trang phục bó sát như cổ áo, cà vạt, thắt lưng hoặc đai quấn bụng.

Nếu hít phải sản phẩm phân hủy trong đám cháy, triệu chứng có thể xuất hiện muộn

Người bị phơi nhiễm cần được theo dõi y tế trong 48 giờ.

 • Tiếp xúc ngoài da: Rửa bằng nhiều nước và xà phòng. Cởi quần áo và giày dép dính chất độc. Dùng nước giặt thật sạch quần áo dính chất độc trước khi cởi ra hoặc mang bao tay. Tiếp tục súc rửa trong ít nhất 10 phút. Nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Nếu thấy có than phiền hay triệu chứng, tránh cho phơi nhiễm tiếp. Giặt quần áo trước khi sử dụng lại. Rửa giày thật kỹ trước khi mang lại.
 • Nuốt phải: Rửa sạch khỏi miệng bằng nước. Lấy đi răng giả nếu có. Chuyển người bị nạn ra nơi thoáng khí và để cho nghỉ ở tư thế dễ thở. Nếu đã nuốt chất này vô bụng và người bị phơi nhiễm còn tỉnh táo, hãy cho người đó uống chút nước. Hãy ngưng lại nếu người này thấy khó chịu, bởi vì nếu có nôn mửa thì có thể là nguy hiểm. Không được làm cho ói ra nếu chuyên viên y tế không bảo làm như vậy. Nếu có nôn mửa, hạ đầu xuống thấp để chất nôn không vào phổi. Tìm bác sĩ chăm sóc sau khi tiếp xúc hoặc nếu cảm thấy không được khỏe. Không được đút bất kỳ thứ gì vô miệng của một người đã bất tỉnh. Nếu bất tỉnh, cho nằm ở vị trí hồi phục và gọi chăm sóc y tế ngay. Duy trì luồng không khí thông thoáng. Nới lỏng các món trang phục bó sát như cổ áo, cà vạt, thắt lưng hoặc đai quấn bụng.

Các triệu chứng/tác dụng quan trọng nhất, cấp tính và chậm Tác động sức khỏe cấp tính tiềm ẩn

 • Tiếp xúc mắt                        : Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
 • Hít phải                                : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.
 • Tiếp xúc ngoài da                : Gây kích ứng da. Có thể gây ra một phản ứng dị ứng da.
 • Nuốt phải                             : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.

Dấu hiệu/triệu chứng phơi nhiễm quá mức

 • Tiếp xúc mắt: Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây: đau nhức hoặc kích ứng khó chịu chảy nước mắt, bị đỏ.
 • Hít phải: Không có thông tin cụ thể gì
 • Tiếp xúc ngoài da: Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây: kích ứng khó chịu, bị đỏ
 • Nuốt phải: Không có thông tin cụ thể gì

Thể hiện sự cần thiết phải được y bác sĩ chăm sóc ngay lập tức và được điều trị đặc biệt, nếu cần

 • Lưu ý đối với bác sĩ điều trị : Nếu hít phải sản phẩm phân hủy trong đám cháy, triệu chứng có thể xuất hiện muộn. Người bị phơi nhiễm cần được theo dõi y tế trong 48 giờ
 • Điều trị cụ thể : Không đòi hỏi điều trị đặc biệt.
 • Bảo vệ nhân viên sơ cứu : Không nên đưa ra hành động nào nếu có thể gây nguy hại cho cá nhân hoặc nếu chưa được huấn luyện thích đáng. Có thể nguy hiểm cho người đến cấp cứu nếu người này dùng cách thổi vô miệng để hồi sinh. Dùng nước giặt thật sạch quần áo dính chất độc trước khi cởi ra hoặc mang bao tay.

4. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

Phương tiện dập tắt

 • Các chất chữa cháy phù hợp: Dùng hóa chất khô, CO₂, bụi nước hay bọt.
 • Các chất chữa cháy không phù hợp: Đừng dùng tia nước
 • Các hiểm họa đặc trưng phát sinh từ hóa chất: Hơi và chất lỏng dễ cháy. Khi cháy hoặc khi quá nóng, áp suất sẽ tăng và đồ chứa có thể trào ra, và sau đó có thể phát nổ. Để chảy ra đường cống có thể gây ra đám cháy hoặc tiếng nổ. Vật liệu này độc cho thủy sinh vật với các tác dụng lâu dài. Nước chữa cháy bị ô nhiễm với chất này phải được khống chế và ngăn không cho đổ ra nguồn nước, cống rãnh.
 • Sản phẩm phân rã do nhiệt nguy hiểm: Các sản phẩm làm thối rữa có thể bao gồm các vật liệu sau đây: carbon dioxit, carbon monoxit ôxit nitơ, ôxit lưu huỳnh, hợp chất halogen hóa ôxit kim loại
 • Các hành động bảo vệ đặc biệt cho người chữa cháy: Nhanh chóng cô lập hiện trường bằng cách đuổi tất các mọi người ra khỏi khu vực xảy ra sự cố nếu thấy có cháy. Không nên đưa ra hành động nào nếu có thể gây nguy hại cho cá nhân hoặc nếu chưa được huấn luyện thích đáng. Di chuyển bình chứa khỏi khu vực cháy nếu có thể làm được mà không nguy hiểm. Dùng bụi nước để giữ mát bình chứa phơi ra lửa.
 • Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Nhân viên chữa cháy phải trang bị các dụng cụ bảo hộ thích hợp và máy thở độc lập (SCBA), với bộ phận che mặt kín và hoạt động ở chế độ áp suất dương.

5. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

Các biện pháp đề phòng cá nhân, thiết bị bảo vệ và các quy trình xử lý khẩn cấp

 • Cho người không phải nhân viên cấp cứu: Không nên đưa ra hành động nào nếu có thể gây nguy hại cho cá nhân hoặc nếu chưa được huấn luyện thích đáng. Di tản khỏi khu vực chung quanh. Ngăn không cho vào những người không cần thiết và không có thiết bị bảo hộ. Không nên sờ mó hoặc dẵm vào chất đã đổ ra. Tắt tất cả các nguồn phát lửa. Không dùng pháo sáng, khói hay ngọn lửa trong khu vực nguy hiểm. Tránh hít hơi hay sương. Cung cấp thông hơi đầy đủ. Đeo bình thở thích hợp trong trường hợp không có đủ thoáng khí. Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp.
 • Cho các nhân viên cấp cứu: Nếu cần phải có quần áo đặc biệt để xử lý lượng tràn đổ, hãy lưu ý đến mọi thông tin trong Mục 8 về các vật liệu phù hợp và không phù hợp. Xem thêm thông tin trong mục “Cho người không phải nhân viên cấp cứu”.
 • Đề phòng cho môi trường: Tránh làm lây lan những chỗ vật liệu bị đổ trào, và không cho chúng thoát ra và tiếp xúc với đất, dòng nước, khu vực thoát nước và cống rãnh. Thông báo cho nhà chức trách liên quan nếu sản phẩm đã gây ô nhiễm môi trường (cống rãnh, nguồn nước, đất hay không khí). Chất làm ô nhiễm nước. Có thể có hại cho môi trường nếu thải ra số lượng lớn. Thu gom chất tràn.

Các phương pháp và vật liệu dùng để ngăn chặn và làm sạch

 • Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ: Bịt chỗ rò rỉ nếu không nguy hiểm. Di chuyển các đồ đựng khỏi khu vực có chất đổ. Dùng dụng cụ không bắn tia lửa và thiết bị không nổ. Pha loãng bằng nước và dọn sạch nếu tan trong nước. Theo cách khác, nếu không tan trong nước, hãy thấm hút bằng một vật liệu khô trơ và đặt vào thùng chứa chất thải phù hợp. Xử lý thông qua nhà thầu xử lý chất thải có phép.
 • Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng: Bịt chỗ rò rỉ nếu không nguy hiểm. Di chuyển các đồ đựng khỏi khu vực có chất đổ. Dùng dụng cụ không bắn tia lửa và thiết bị không nổ. Tiếp cận phát thải từ hướng xuôi chiều gió. Ngăn không cho chảy vào đường cống, đường nước, khu hầm hoặc khu vực bị quây kín. Rửa chất đổ tràn vào nhà máy xử lý chất thải hay tiến hành như sau. Hốt và dọn chất chảy đổ bằng chất không gây cháy, chất hấp thụ, ví dụ, cát, đất, đất cát hay đất mùn rồi cho vào bình chứa để xử lý theo đúng qui định của địa phương . Xử lý thông qua nhà thầu xử lý chất thải có phép. Vật liệu bị nhiễm hút độc có thể gây nguy hại tương tự như sản phẩm đổ tràn. Ghi chú: xem Phần 1 về thông tin liên hệ khẩn cấp và Phần 13 về xử lý chất thải.

Bình luận

Tel: 090306 3599