Đóng menu x

Biện pháp kiểm soát rủi ro an toàn lao động

Kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động

Biện pháp kiểm soát rủi ro an toàn lao động

Biện pháp kiểm soát rủi ro an toàn lao động

Sơ đồ phân cấp các biện pháp kiểm soát rủi ro được theo thứ tự ưu tiên như sau:

  1. Loại bỏ: Các biện pháp loại bỏ rủi ro, ví dụ: sử dụng các sản phẩm an toàn hơn (thay sơn gốc dung môi bằng sơn gốc nước)
  2. Thay thế: ví dụ thay thế một máy hiện đang sử dụng bằng máy có hệ thống bảo vệ tốt hơn hoặc ít nguy hiểm hơn
  3. Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật: các biện pháp làm giảm khả năng tiếp xúc với các mối nguy hiểm, ví dụ: lắp đặt hệ thống bảo vệ hoặc thông gió cục bộ 
  4. Kiểm soát hành chính; các biện pháp giảm thiểu rủi ro thông qua các hệ thống an toàn, ví dụ như luân chuyển công nhân để giảm sự tiếp xúc hoặc tăng cường chỉ dẫn an toàn
  5. Phương tiện bảo vệ cá nhân: được sử dụng khi không xác định được các biện pháp bảo vệ tập thể (bảo vệ một số công nhân).

Lý do phải có sự phân cấp này là: nếu các yếu tố nguy hại được loại bỏ, tai nạn tương tự  không thể xảy ra; hơn nữa, các giải pháp dựa trên việc loại bỏ, thay thế và kiểm soát kỹ thuật là đáng tin cậy hơn những biện pháp dựa trên hành động của con người. 
Cần phải lưu ý rằng, bất cứ biện pháp kiểm soát nào được chọn, việc thông tin, hướng dẫn và đào tạo luôn cần thiết để đảm bảo giảm thiểu các rủi ro; Thanh tra cũng có thể xác định nhu cầu đào tạo như một biện pháp phòng ngừa.
Nói chung, một trong những vai trò của thanh tra là đảm bảo rằng nơi làm việc được an toàn, người sử dụng lao động và người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân có thể cải thiện an toàn tại nơi làm việc ngay lập tức, nhưng hành động dài hạn hơn, ví dụ: việc lắp đặt hệ thống thông hơi cục bộ sẽ làm giảm nguy cơ cho nhiều người. Bằng cách xác định tất cả các biện pháp kiểm soát có thể, thanh tra sẽ có khả năng tư vấn tốt hơn về cách cải thiện an toàn tại nơi làm việc và do đó, bảo đảm tuân
thủ tốt các văn bản pháp luật liên quan một cách lâu dài.

Theo ILO

Chưa có dữ liệu!

Bình luận

Tel: 090306 3599