Đóng menu x

Bảng ma trận rủi ro

Ma trận rủi ro

Bảng ma trận rủi ro

Bảng ma trận rủi ro ban hành kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bảng ma trận rủi ro được quy định theo Thông tư 40/2018/TT-BCT quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.  Trong Thông tư 40/2018/TT-BCT, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Hoạt động dầu khí là việc thực hiện các công việc:  a) Tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, thu dọn công trình dầu khí. b) Xây dựng, lắp đặt, vận hành công trình khai thác dầu khí, lọc dầu, hóa dầu, xử lý và chế biến dầu khí, tàng trữ, vận chuyển sản phẩm dầu khí. c) Dịch vụ kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho các công việc tại điểm a, b của khoản này.

Thông tư 40/2018/TT-BCT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động dầu khí được tiến hành trên đất liền, vùng biển thuộc chủ quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hậu quả (IPI) Tần suất xảy ra (IPF)
  Rất hiếm xảy ra (1) Khó xảy ra (2) Có thể xảy ra (3) Rất có thể (4) Thường xuyên xảy ra (5)
Rất nhỏ (1)          
Nhỏ (2)          
Trung bình (3)          
Lớn (4)          
Rất lớn (5)          

Bình luận

Tel: 090306 3599