Đóng menu x

Một số quy định về quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Table of Contents
Nơi quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy #
Điều 6 Thông tư 52/2014/TT-BCA quy định về nơi quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy như sau: #
– Xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy, máy bơm chữa cháy phải được để trong nhà có mái che; tàu, xuồng chữa cháy phải được bố trí bến đậu bảo đảm yêu cầu hoạt động của phương tiện. #
– Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác phải được quản lý an toàn, bảo đảm sẵn sàng chữa cháy. #
– Nơi quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy, nổ và đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường. #
– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở được trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm tổ chức và bố trí người làm công tác quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy. #
Thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy #
Nội dung thống kê, báo cáo  #
Định kỳ vào quý IV hàng năm, cơ quan, tổ chức, cơ sở đã được trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải thống kê, báo cáo cơ quan Công an quản lý địa bàn về công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo các nội dung sau: #
– Số lượng, chất lượng, chủng loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã trang bị. #
– Cách thức thực hiện bảo quản, bảo dưỡng. #
– Thực trạng công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện. #
– Kết quả thực hiện kết luận kiến nghị thanh tra, kiểm tra của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và cha cháy. #
– Kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và cha cháy. #
Trình tự báo cáo và cơ quan tiếp nhận báo cáo #
– Cơ quan, tổ chức, cơ sở, đội dân phòng báo cáo Công an cấp xã nơi hoạt động về tình hình qun lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và cha cháy. #
– Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành báo cáo cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý về tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy được giao quản lý. #
– Công an cấp xã, cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành có trách nhiệm báo cáo Công an cấp huyện hoặc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp huyện quản lý địa bàn về tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý. #
– Công an cấp huyện, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp huyện báo cáo Công an cấp tỉnh, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh trực tiếp quản lý về tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý. #
– Công an cấp tỉnh, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh báo cáo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý. #
Hồ sơ quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy #
Hồ sơ quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy, gồm: #
– Sổ theo dõi hoạt động của xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy, tàu, xuồng chữa cháy (mẫu số 01), máy bơm chữa cháy (mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư 52/2014/TT-BCA. #
– Thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và cha cháy của cơ quan, tổ chức, cơ sở. #
Lưu ý: Hồ sơ quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở chỉ đạo lập, lưu giữ và phải được bổ sung khi có thay đổi. #
Trên đây là nội dung bài viết Một số quy định về quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất. #

Powered by BetterDocs

Tel: 090306 3599